DANSE PRAKSIS I FÆLLEDPARKEN - Torsdage og Lørdage fra 09.00-10.30 i vinter sæsonen. 

En udendørs og stedsspecifik danse praksis/trænings form


Træningen har fokus på hvordan vi kan arbejde i sammenspil med vores omgivelser for at opnå en større bevægelighed og udvide vores bevidsthed af både krop, sind og miljø. Det er en undersøgelse af mennesket som en uadskillige del af naturen og dans som udtryksform.


Jeg vil introducere dig til forskellige bevægelses principper, som vi undersøger og udforsker ved brug af vores nysgerrighed og kreativitet, individuelt og i sammenspil med gruppen. Jeg ligger vægt på at skabe et fælleskab som er en balance mellem det individuelle udtryk og gruppens fælles dynamik. Vi kan lade os inspirere af hinanden gennem alle træningens elementer og alle øvelser kan tilpasses den enkeltes niveau.


Træningen tager afsæt i forskellige danse-praksiser indenfor Kontakt Improvisation, Afrikansk Dans, den japanske danse form Butoh, samt løbetræning.  Hele kroppen gennemarbejdes effektivt. Vi styrker vores kondition, koordination og balance. Skaber bevidsthed om vores åndedræt, grounding og skærper vores forståelse for tid og rum. Vi bevæger os gennem Fælledparken på en dynamisk måde der er planlagt efter koreografiske principper og træningen som helhed kan ses som én dans. 


Træningen foregår hele året rundt i al slags vejr, på den måde for vi en større forståelse for årstidernes skiften og lærer at varetage vores energi på en bæredygtig måde i sammenspil med disse forandringer. Sørg for at være klædt godt på! og iklæd dig tøj som godt må blive beskidt.

Vi kommer til at opleve sol og regn bryde frem bag skyerne, fugle som flyver i flok over himmelen, det dukvåde græs som uden vores tilstedeværelse ikke ville have nogle vidner.


Træningen henvender sig til alle som er interesserede i at kombinere udendørslivet med en træningsform som har sine rødder i dans. Både professionelle og nybegyndere kan have gavn af denne træning. Alle er velkomne. 


Underviser:

Ida Katinka Fridan Pedersen (DK) danser, koreograf, underviser og multikunstner.

Hun er uddannet danser og koreograf fra ‘The School of New Dance Development’ (SNDO) i Amsterdam, NL, fra 2013-2016.

Derefter tog hun den kunstneriske kandidatuddannelse ‘Dance Partnership’ på ‘Den Danske Scenekunstskole’ fra 2018-2020.


Mødested:

Inde i fælledparken ved ‘Fælledparkens Store Legeplads’ mellem Serridslevvej og Filosofgangen (ved løve skulpturen). Se kort nedenfor!


Pris:

Det koster 50 kr. pr gang, som betales kontant eller overføres via mobil pay, efter afsluttet træning. 42702760 


COVID-19:

Træningen følger myndighedernes anbefalinger og der er taget højde for afstand.

Jeg anbefaler at du tager sprit med til hænderne så du kan rengøre dem før og efter træning.


See english version below...DANCE PRACTICE IN FÆLLEDPARKEN - Thursdays and Saturdays from 09.00-10.30 in the winter season.
An outdoor and site-specific dance practice/training form


The training focuses on how we can work in interaction with our surroundings to achieve greater mobility and expand our awareness of both body, mind and environment. It's a study of the human as an integral part of nature and dance as a form of expression.


I will introduce you to different movement principles that we explore and explore using our curiosity and creativity, individually and in collaboration with the group. I place emphasis on creating a community that is a balance between the individual expression and the group's common dynamics. We can be inspired by each other through all the elements of the training and all exercises can be adapted to the individual level.


The training is based on various dance practices within Contact Improvisation, African Dance, the Japanese dance form Butoh, and running training. The whole body is worked effectively. We strengthen our fitness, coordination and balance. Creating awareness of our breathing, grounding and sharpening our understanding of time and space. We move through Fælledparken in a dynamic way that is planned according to choreographic principles and the training as a whole can be seen as one dance.


The training takes place all year round in all kinds of weather, in this way we gain a greater understanding of the change of seasons and learn to manage our energy in a sustainable way in conjunction with these changes. Make sure you are well dressed! and put on clothes that may get dirty. We will experience sun and rain breaking out behind the clouds, birds flying in droves across the sky, the damp grass that without our presence would not have any witnesses.


The training is aimed at anyone who is interested in combining outdoor life with a form of training that has its roots in dance. Both professionals and beginners can benefit from this training. Everyone is welcome.


Teacher:
Ida Katinka Fridan Pedersen (DK) dancer, choreographer, teacher and multi-artist.
She is a trained dancer and choreographer from ‘The School of New Dance Development’ (SNDO) in Amsterdam, NL, from 2013-2016.
She then took the master's artistic education ‘Dance Partnership’ at ‘Den Danske Scenekunstskole’ from 2018-2020.


Meeting point:
Inside the Fælledpark at ‘Fælledparkens Store Legeplads’ between Serridslevvej and Filosofgangen (by the lion sculpture).
See map above!


Price:
It costs DKK 50 per time, which is paid in cash or transferred via mobile pay, after end practice. 42702760


COVID-19:
The training follows the authorities' recommendations and distance has been taken into account.
I recommend that you bring alcohol to your hands so you can clean them before and after training.

© 2018 I.K.F.P. All rights reserved.